niedziela, 19 sierpnia 2012

Hippi style in music - Janis Joplin


Jedną z ikon stylu późnych lat 60. była Janis Joplin. Obok Jimmi'ego Hendrixa i Jima Morrisona do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd czasów "dzieci kwiatów". Również jest idealnym przykładem autentycznego wprowadzenia w życie zasady "sex, drugs & rock 'n' roll". Pomimo swojego krótkiego, aczkolwiek intensywnego życia pozostawiła po sobie znakomity dorobek. Przeszła ona do legendy gatunku i ciągle uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kultury masowej.
Urodziła się i wychowywała się w Port Arthur, w stanie Teksas. Już jako nastolatka trzymała się z ludźmi, którzy zapoznali ją z afroamerykańskim bluesem. Tacy artyści, jak Big Mama Thorton czy Odetta Holmes mieli wpływ na rozpoczęcie przez nią kariery muzycznej, choć początkowo jej pierwszą pasją było malarstwo. W 1960 r. udała się na studia na uniwersytet Lamar State COllege of Technology w Beaumont, a później na Uniwersytet Teksasu w Austin. W tamtym okresie oddała się całkowicie muzyce, co odbiło się na jej nauce (nie skończyła studiów) oraz na malarstwie. Nowozarobione pieniądze wydawała na płyty. Wówczas zaczęła przeżywać fascynację "cesarzową blues'a" Bessie Smith. Podobnie jak ona, Janis była ekscentryczna, wyrazista oraz dysponowała ciekawymi warunkami głosowymi. 

One of the icons of the style of the late 60th was Janis Joplin. By Jimmi Hendrix and Jim Morrison remains one of the most recognizable stars of the times "flower children". Also included is a perfect example of a genuine implementation of the principle of "sex, drugs & rock 'n' roll." Despite his short, but intense life has left a great heritage. It passed into legend genre and still is considered one of the most influential mass culture.
She was born and raised in Port Arthur, Texas. Even as a teenager held with people who have studied it with the African-American blues. Artists such as Big Mama Thornton and Odetta Holmes had an impact on the beginning of her musical career, though at first her passion was painting. In 1960 she went to university to study at Lamar State College of Technology in Beaumont, and later the University of Texas at Austin. At that time, she gave up music entirely, reflected in its academic (not graduated from college), and the painting. Every money which  earn, she spent to long plays. Then she began to experience a fascination with 'blues empress", Bessie Smith. Like her, Janis was eccentric, expressive and interesting conditions had a voice.


W 1963 roku jej występ na Monterey Folk Festival przeszedł bez echa, podobnie jak i nieudane występy w klubach Nowego Jorku i San Francisco. W 1965 roku wróciła zatem spowrotem do Port Arthur. Swoją popularność zdobyła pod koniec lat 60. XX wieku jako wokalistka wówczas mało znanego zespołu Big Brother & the Holding Company. Dzięki występom w klubie "Avalon Ballroom" w San Francisco podbiła serca hippsowskiej widowni. Jej skrzeczący, lecz bardzo ekspresyjny głos o dużym możliwościach stał się znakiem rozpoznawczym zespołu, z którym wydała dwa albumy. W 1967 r. przełomem w jej karierze był występ z zespołem podczas Monterey Pop Festival.
W 1968 r. gwiazda rozstała się z zespołem i rozpoczęła karierę solową wspomaganą przez grupy: Kozmic Blues Band, a następnie Full Tilt Boogie Band. W między czasie wystąpiła również na słynnym festiwalu Woodstock w 1969 r. Jej dwa ostatnie, solowe albumy stały się również klasykami psychodelicznego rocka, balansując na pograniczu muzyki soul i blues. Utwory tj. "Piece of My Heart", "Mercedes Benz" czy "Me and Bobby McGee" na trwałe weszły do kanonu muzyki. 
Janis Joplin była związana z ruchem hippisowskim. Jej krótka kariera była wypełniona alkoholowymi, narkotycznymi i obyczajowymi ekscesami, przeplatana kuracjami odwykowymi. Zmarła na krótko przed wydaniem swojej drugiej płyty solowej, Pearl. 4 października 1970 r. została znaleziona martwa w pokoju nr 105 w Hoteluu Landmark w Hollywood. Przyczyną zgonu było ostre zatrucie heroinowo-morfinowe w wyniku wstrzyknięcia nadmiernej dawki. Ciało Janis zostało poddane kremacji. Prochy zostały rozsypane w Kalifornii nad Oceanem Spokojnym.

In 1963, her performance at the Monterey Folk Festival went unnoticed, like the unsuccessful appearances in the clubs of New York and San Francisco. In 1965, he therefore returned back to Port Arthur. His popularity gained in the late 60s Twentieth century as a vocalist, then little known band Big Brother & the Holding Company. With performances at the club "Avalon Ballroom" in San Francisco won the hearts of the hippi's audience. Her screeching, but very expressive high capacity voice became the hallmark of the band, which released two albums. performance with the band during the Monterey Pop Festival.
In 1968, the star broke up with the band and began a solo career, aided by the group: Kozmic Blues Band, and Full Tilt Boogie Band. In the meantime, also appeared at the famous Woodstock festival in 1969 and her last two solo albums have also become classics of psychedelic rock, balancing on the border of soul and blues. Tracks such as "Piece of My Heart", "Mercedes Benz" and "Me and Bobby McGee" permanently entered into the canon of music.
Her short career was filled with alcohol, narcotic and moral excesses, interspersed odwykowymi treatments. She died shortly before the release of his second solo album, Pearl. October 4, 1970, she was found dead in room 105 in Hoteluu Landmark in Hollywood. The cause of death was acute heroin-morphine poisoning by injection of an overdose. Janis's body was cremated. Ashes were scattered in California, the Pacific Ocean.


Janis Joplin 'Pieces of My Heart' (live):


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

#header-inner {text-align: center;}