niedziela, 12 sierpnia 2012

History of hippi style

Dzisiaj przedstawie wam ogólnie idee ruchu hippisowskiego, a co za tym idzie także modę drugiej połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku. Była to wówczas rewolucja proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom, głównie rodzinie, Kościołowi, szkole itp. Ówczesna młodzież odrzucała normy społeczne oparte na konsumpcji, rywalizacji i materializmie. Instytucje i struktury, którym sprzeciwiali się hippisi określali jako establishment. Bunt przejawiał się nie tylko w hasłach, ale również i w ubiorze. Konsekwencjami istnienia tego ruchu stało się rozszerzenie zasięgu ruchu pacyfistycznych i ideologii ekologicznych, zainteresowanie duchowością Wschodu, krytyka wyścigu szczurów, konformizmu i wszelkiego konsumpcjonizmu. Hippisi przyczynili się również do rozpowszechnienia substancji psychoaktywnych. Byli także jednym z ogniw przyczyniających się do tzw. rewolucji seksualnej. 

Today I introduce to you the ideas generally hippie movement, and thus also the fashion of the late 60th and early 70s Twentieth century. It was the revolution proclaiming rebellion against the world of young adults and its institutions, especially the family, church, school, etc. The contemporary youth to reject social norms based on consumption, competition and materialism. Institutions and structures, which opposed the establishment described as hippies. The revolt was manifested not only in passwords, but also in clothing. The consequences of the existence of this movement was to extend the range of motion pacifist and ecological ideology, interest in Eastern spirituality, criticism of the rat race, conformity and consumerism all. Hippies also contributed to the spread of psychoactive substances. They were also one of the cells contributing to the so-called. the sexual revolution.

Nadbudową ideologiczną ruchu hippisowskiego był skrajny pacyfizm, wyrażający się w hasłach "Make love, not war", "Non-violence" czy "Peace and love". Hasła te były aktualne głównie w obliczu prowadzonej przez USA wojny w Wietnamie, na którą prowadzono przymusowy pobór do wojska. Na Zachodzie ruch był proklamowanym sprzeciwem wobec rosnącego dobrobytu, skutkującego brakiem wolności, miłości oraz braterstwa. Swoje inspiracje czerpali głównie z utworu "Dezyderata", podrzędnego poety amerykańskiego, Maksa Ehrmanna z 1927 r. Mężczyźni nosili długie włosy na znak wolności i sprzeciwu wobec konieczności odbywania służby wojskowej. Hippisi żyli dniem dzisiejszym, każdą chwilą. Nie martwili się tym, co przyniesie jutro. Unikali kontaktu z wszelkimi instytucjami, czy to świeckimi czy kościelnymi. Prowadzili życie w drodze - nie mieli stałego domu, ciągle się gdzieś przemieszczali. Wolność definiowali jako brak przymusu, rodziny czy norm moralnych. Żyli zgodnie z naturą odrzucając wszelkie normy obowiązujące w świecie dorosłych. Zastępowali je własnymi kryteriami moralnymi, które cechowała daleko posunięta swoboda obyczajów, przejawiająca się głównie w wolnym stosunkiem do seksu ("zamiast wojować, lepiej uprawiać seks"). Rodziną hippisa była cała społeczność hippisowska, składająca się z jego braci i sióstr. Miejscem ich spotkań były festiwale muzyczne jak i manifestacje, głównie antywojenne. Hippis był wegetarianinem. Starał się być samowystarczalny - sam uprawiał ziemię, szył ubrania czy wykonywał drobne sprzęty codziennego użytku. 

Ideological superstructure hippie movement was an extreme pacifism, expressed in the entries of "Make Love, Not War", "Non-violence" and "Peace and love". These passwords are valid mainly in the face of the US-led war in Vietnam, which was carried out forcible conscription into the army. In the West, the movement was proclaimed opposition to increasing prosperity, resulting in a lack of freedom, love and brotherhood. Drew its inspiration mainly from the song 'desideratum', the slave of the American poet, Max Ehrmann in 1927, the men wore long hair as a sign of freedom and opposition to the necessity of military service. Hippies were living today, every moment. Do not worry about what tomorrow will bring. Avoid contact with all our institutions, whether secular or ecclesiastical. Led a life on the road - they had no permanent home, still moved somewhere. Freedom defined as absence of coercion, family and moral norms. They lived in harmony with nature by rejecting all applicable standards in the adult world. Substituted them with their own moral criteria, which were characterized by far-reaching freedom of manners, which manifests itself mainly in a free attitude to sex ("instead of war, it is better to have sex"). Family was the whole hippie hippie community, consisting of his brothers and sisters. The place of their meetings were music festivals and manifestations, mostly anti-war. Hippie was a vegetarian. He tried to be self-sufficient - you work the ground, sewing clothes or perform minor equipment for everyday use.

Jeżeli chodzi o wygląd hippisa to ten charakteryzował się noszeniem długim włosów, w które wpinano kwiaty lub wianki, chodzeniem na boso oraz swoistym ubiórem. Mężczyźni zapuszczali brodę. Ubrania miały wyrażać związek z naturą i miał być funkcjonalny, najlepiej własnoręcznie wykonany, z naszywkami. Większość hipisów sama szyła i łatała swoje spodnie i koszule. Niezależnie od okoliczności, wszędzie nosiło się to samo ubranie. Przeważnie w jasnych kolorach, inspirowane wzorami Indian północno- i południowoamerykańskich oraz hinduskimi. Kolorowe, kwieciste, luźne bluzki z szerokimi rękawami, indiańskie poncza, wytarte jeansy z szerokimi nogawkami (dzwony), barwne cygańskie spódnice - to były główne elementy ubioru. Najczęstszymi dodatkami były różne rodzaju tanie ozdoby z drewna, podwieszane na rzemykach oraz kolorowe koraliki, paciorki na szyji i przegubach, wszelkiego rodzaju dzwonki, pacyfki, apaszki czy bandamy na włosach.

As for the hippie look was characterized by the wearing of long hair, in which flowers or wreaths plugs, walking barefoot, and a kind of garment. Men ventured beard. Clothes had to express the relationship with nature and had to be functional, the best hand-made, with the stripes. Most of the hippies and flew herself sewed his pants and shirts. Regardless of the circumstances, everywhere wore the same clothes. Mostly in bright colors, inspired by Indian formulas North and South American and Indian. The colorful, flowery, loose blouse with wide sleeves, Indian ponchos, faded jeans with wide legs (bells), colorful gypsy skirts - these were the main items of clothing. The most common additives were different types of cheap ornaments of wood, hung on rzemykach and colored beads, beads on his neck and wrists, all kinds of bells, peace signs, scarves and headbands in their hair.W kolejnych notkach przedstawię wam wpływ ruchu hipisowskiego na muzykę i na film, które w tamtym czasie były dość istotnym elementem tejże kultury.

In the next scrap introduce you to the impact of the hippie movement and music for the film, which at that time was quite an important element of that culture.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

#header-inner {text-align: center;}