piątek, 6 lipca 2012

History of pin-up style

W tym tygodniu na naszym blogu zapanował klimat pin-up. Warto jednak poznać też historię tego stylu, skąd się wzięła i jak dalej potoczył się jej los. Pin-up sam skrót oznacza z jezyka angielskiego „przypiąć, powiesić”. Jest to trend, mający swoje korzenie w latach 40 i 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Pin-up girls było określeniem stosowanym wobec idealnych, tj pięknych, uśmiechniętych, nieco infantylnych i lekko zaokrąglonych kobiet, ubierających się dość charakterystycznie i seksownie w sukienki i stroje kąpielowe. Amerykańscy chłopcy przypinali sobie na szafkach lub wieszali na ścianach portrety i zdjęcia modelek lub zwyczajnie atrakcyjnych, młodych i mało znanych dziewczyn. Ogromną karierę wizerunki pin-up’ek robiły wśród skoszarowanych żołnierzy amerykańskiej armii. Popularność i uwielbienie przez mężczyzn pin-up girls można tłumaczyć faktem, iż w tamtych czasach pornografia była zakazana i mężczyźni pragnęli kobiecego piękna.
Na zdjęciach często pozują zabawnie poprzebierane, wcielając się w role czułych pielęgniarek, srogich nauczycielek czy odważnych kowbojek. Często spotykanym strojem był zestaw Pani Kapitan Statku czy seksownej plażowiczki z jej nieodłącznymi atrybutami w postaci słomianego kapelusza, bikini w kropki i leżaczka w biało niebieskie pasy. Włosy zazwyczaj kręciły na grubych wałkach lub upinały w wysokie koki wplatając w nie dodatkowo kokardki czy kwiatki. Oczy mocno podkreślały czarnym eyelinerem, tuszowały rzęsy, a dla wzmocnienia efektu często doklejały sztuczne. Usta zazwyczaj podkreślane były jasną lub przeciwnie czerwoną, wyrazistą pomadką, a paznokcie krwistoczerwonym lakierem. 
Największą ikoną pin-up była Bettie Page. W 1950 r. kiedy była na plaży zwrócił na nią uwagę Jerry Tips, fotograf-amator, który namówił ją na udział w sesji fotograficznej w stroju kąpielowym. Dzięki temu jej zdjęcia trafiły do lokalnych gazet i wywołały zainteresowanie Roberta Harrisona - wydawcy erotycznych magazynów. Ten zaproponował jej pracę u siebie, aby pozowała w samej bieliźnie do zdjęć, które układały się w erotyczne historyjki. Bettie w 1952 r. zaczęła pozować Irvingowi Klawowi, fotografowi, który zajmował się fetyszystyczną parapornografią. Page zawsze marzyła, aby być aktorką, więc za namową Klawa i w nadziei na dalszą karierę zaczęła grać również w filmikach o charakterze sado-maso. Pornografia w Stanach lat 50-tych była nielegalna więc Klaw, aby uniknąć takich zarzutów, ściśle przestrzegał, by na jego zdjęciach nigdy nie było elementu nagości. Jego fotografie zawsze przedstawiały modelki ubrane w staroświecką, zakrywającą wszystko bieliznę, ale wyposażone były w buty na monstrualnie wysokich obcasach, pejcze lub wiązały się nawzajem. To właśnie te zdjęcia przyniosły Bettie Page największą sławę. Obecność Bettie Page w showbiznesie skończyła się tak nagle jak się zaczęła. Modelka będąc u szczytu popularności, na przełomie roku 1957 i 1958 zniknęła bez śladu. Później wyszło na jaw, że Page po noworocznej mszy świętej, postanowiła zerwać z aktorstwem i pozowaniem. Przeżyła spektakularne nawrócenie i zaczęła studiować Biblię w różnych college'ach prowadzonych przez radykalne Kościoły protestanckie. W późniejszym okresie Bettie zaczęła zdradzać objawy załamania nerwowego. Przez kilka lat przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Lekarze rozpoznali u niej schizofrenię paranoidalną. W latach 90-tych dziennikarze wytropili Bettie Page na Florydzie - okazało się, że mieszka w domu opieki i nie ma pojęcia o tym, ile zamieszania na przestrzeni dekad uczynił jej wizerunek. Kiedy okazało się, że należą jej się zaległe honoraria za wznowienia starych zdjęć postanowiła na krótko wrócić w światła jupiterów. W ostatnich latach przed śmiercią znowu była gwiazdą, zapraszano ją na festiwale filmowe i fotograficzne. Mając 85 lat zmarła w 2008 r. na atak serca. W latach jej największej popularności plakaty z Bettie Page wisiały w sypialni niemal każdego amerykańskiego nastolatka, a wojskowi piloci ozdabiali jej podobizną kadłuby swoich samolotów. Kochała się w niej cała Ameryka. W nieskończoność kopiowano jej czarno-białe półnagie zdjęcia, pojawiała się w komiksach, reklamach, a nawet na zapalniczkach, magnesach na lodówki i szklankach do whisky. Kiedy w latach 60-tych zniknęła z okładek magazynów, amerykański rysownik Eric Stanton wzorował na jej postaci bohaterkę jednego ze swoich komiksów. 
Obecnie następuje powrót do stylizacji pin-up. Szczególnie widoczne jest to wśród fanek muzyki rockabilly. Dziewczyny miksują je z kolorowymi tatuażami, bandamkami, koszulami w kratę wiązanymi ciasno pod biustem czy okularami w kształcie kolorowych serc. Obecnie wśród gwiazd ten styl promuję m.in. Gwen Stefani czy gwiazda burleski, Dita von Tees.

This week on our blog prevail climate of pin-up style. However, it is well to know the history of this style, where it came drom and how to futher rolled her destiny. "Pin -up" means in English "pin, hang". This is a trend having a roots in the 40s and 50s XX century in the United States. Pin-up girls was a definition used to perfect: that was beautiful, smiling, somewhat infantile and slighty rounded women, dressed in a rather distinctive and sexy in dresses and swim wear. There were mostly on posters, which American boys pinned himself to the locker or hung on the walls portraits and pictures models or simply attractive, young and little-known girls. A great career images of pin-up girls did the soldiers in the U.S. Army. The popularity and admiration by the men pin-up girls can be explained by the fact that in those days, pornography was banned, and men want feminine beauty. 
In the pictures are often funny pose models dress out, playing a sensitive role of nurses, teachers and brave fierce cowboy girls. Often set of clothes was a ship captain or sexy beach girl of its inherent attributes in a straw hat, bikini in dots and sun lounger in blue and white stripes. The hair is usually spun through thick shafts or high bun pin up in making references to extra bows or flowers. Eyes strongly emphasized the black eyeliner and to strenghten the effect stick on often artifical eyelashes. The lips are usually highlighted with red light or, conversely, expressive lipstick and the nails - blood red nail polish. 
The greatest pin-up icon was Bettie Page. Then quickly she got married. In 1950, when she was at the beach turned her attention to Jerry Tips, an amateur photographer who persuaded her to participate in a photo session in a swimsuit. This allows the pictuters found their way to local newspaper and aroused the interest od Robert Harrison - publisher of erotic magazines. This offered her a job at home that she posed in her underwear for pictures, which formed a erotic stories. Bettie began in 1952, pose to Irving Klaw, the photographer, who was a fetish pornography. Page has always dreamed to be an actress, so at the instigation of Klaw and hopes to continue her carrer began to play the character in the movies bondage. In 50s pornography in the United States was illlega, so Klaw as to avoid such charges, strickly adhere to in the photos has never been an element of nudity. his photographs depicted dressed in old-fashined model that covers all underwear, but the shoes were equipped with the monstrously high heels, whips or were related to each other. It is these pictures of Bettie Page in show ended as suddenly as it began. Model at the hieght of popularity in late 1957 and 1958 has disappeared without a trace. Later, it became appearent that Page after New year's Mass, decided to break away from acting and posing. She survived a spectacular conversion and began to study the Bible in various colleges run by the radical Protestant churches. Later, Bettie began to show signs of a nervous breakdown. For several years, she was in a psychiatric institution. Doctors diagnosed with paranoid schizophrenia. In the 90's Bettie Page journalists tracked down in Florida - it turned out that she lives in a nursing home and has no idea about how much confusion over the decades has made its image. When it became clear that part of the outstanding fees for the renewal of old photos decided briefly back in the spotlight. In the last years before her death, was again the star, invited her to the festivals and photo sessions. Beaing 85 years died in 2008 of a heart attack. In its greatest popularity of Bettie Page posters hung in the bedroom of almost every American teenager, a decorated military pilots of the image of its aircraft fuselages. In love with her all of America. To infinity copied her half-naked black and white photos, appearing in comic books, commercials and even lighters, magnets on the fridge and glasses for whiskey. When in 60s disappeared from the covers of magazines, Amercian cartoonist Eric Stanton modeled her character on the heroine of the one of his comics. 
Now back to pin-up styling. This is particularly evident among fans of rockabilly music. The girls mix it with colorful tattoos, checkered shirt tightly bundled under the breasts or glasses in the shape of colorful hearts. Currently, among the stars I promote this style include Gwen Stefani and burleque star, Dita Von Teese.


Bettie Page


Dita von Teese
1 komentarz :

  1. Do tej pory uważałam pin up za bardziej niewinny, a tu okazuje się, że był praktycznie zastępnikiem pornografii.
    Przygotowałam już obiecany konkurs i zachęcam do wzięcia w nim udziału ciebie, jak i twoich czytelników. :) Głos większości zadecydował, że możecie zdobyć biżuterię.
    http://stylemadd.blogspot.com/
    Na razie jest tylko pięć zgłoszeń, więc masz ogromne szanse!

    OdpowiedzUsuń

#header-inner {text-align: center;}