środa, 13 marca 2013

The Virgin Suicides

Istnieje niepodważalna zasada. Najpierw książka, później film. W tym przypadku było na odwrót. Kilka lat temu natrafiłam na film "Przekleństwa niewinności". Debiutancki obraz, który wyszedł spod ręki córki Francisca Coppoli - Sophi. Polskie tłumaczenie tytułu mylące, nie każdy pewnie wie, że pierwsze dzieło Sophi Coppoli było na podstawie książki. Ja się na tym złapałam. Dopiero po kilku latach miałam okazję zapoznać się z książką "Samobójczynie" Jeffrey'a Eugenidsa.
There are unquestionable rule. First the book, then a movie. In this case it was the other way around. A few years ago I came across the film "The Virgin Suicides". Debiut image that came from the hand of  Francisco Coppola's daughter - Sophia. Polish translation of the title misleading, not everyone probably knows that Sophia Coppola's first work was based on the book. I caught on that. It was only after a few years I had the opportunity to read the book "The Virgin Suicides" by Jeffrey Eugenides.
Akcja dzieje się na początku lat siedemdziesiątych XX w. w  miasteczku Grosse Point, w stanie Michigan. Ojciec, Ronald Lisbon jest nauczycielem matematyki w prywatnej szkole, zaś matka - Sara Lisbon zajmowała się domem. Mają pięć córek - trzynastoletnią Cecilia, czternastoletnią Lux, piętnastoletnią Bonnie, szesnastoletnią Mary i siedemnastoletnią Therese. Typowa amerykańska, szczęśliwa rodzina o dość purytańskich zasadach. Pewnego lata, ich życie driametralnie się zmieniło. Najmłodsza z córek, Cecilia próbowała popełnić samobójstwo podcinając sobie podczas kąpieli żyły. Za radą psychologa, państwo Lisbon organizują przyjęcie, żeby dziewczęta mogły mieć kontakt z rówieśnikami. Podczas jego trwania, Cecilia popełnia samobójstwo, po raz drugi...

The action takes place in the early 70s of the twentieth century in the town of Grosse Point, Michigan. His father, Ronald Lisbon is a mathematics teacher in a private school, and his mother - Sara Lisbon was a housewife. They have five daughters - thirteen Cecilia, fourteen Lux, fifteen Bonnie, sixteen Mary and seventeen Therese. Typical American, happy family with a rather puritanical principles. One summer, their lives changed dramatically. The youngest of the daughters, Cecilia tried to commit suicide by cutting the veins in the bath. On the advice of a psychologist, mr and mrs Lisbon organized party for girls, because they  should be able to have contact with their peers. During the party, Cecilia commits suicide...W tym przypadku kolejność - film, później książka - była dobra. To, co mi się rzuciło w oczy w obrazie Coppoli to pastelowe kolory plus typowo dziewczęca uroda aktorek. Dało się to również odczuć podczas czytania książki. Ciepłe, pastelowe barwy oraz małomiasteczkowa sielanka to tylko przykrywka do tego, co przeżywały w środku główne bohaterki po śmierci swojej siostry. Doszło do tego surowe wychowanie ze strony matki. Rola ojca w wychowaniu ograniczała się jedynie to przytakiwania swojej żonie i patrzenie, jak jego własne dzieci popadają w coraz to głębszą ruinę. Dziewczęta były w okresie dojrzewania. Chciały poznawać chłopców, chodzić na randki czy po prostu spotykać się z rówieśnikami. Nie otrzymujemy jednak odpowiedzi, dlaczego tak a nie inaczej własna matka traktowała swoje córki. Być może samobójcza śmierć Cecili była wyraźnym znakiem rodzicom - dajcie nam swobody, chcemy żyć i się spełniać. Od tamtego momentu były tylko i wyłącznie skazane na siebie. Dziewczęta nie były w stanie sobie poradzić z surowym wychowaniem oraz ze śmiercią jednej z sióstr. A to wszystko zostało opowiedziane przez ich sąsiadów. Chłopców, którzy zafascynowani tajemniczą aurą sióstr podglądali je.
Jeffrey Eugenides, autor książki
In this case, the order - the movie, then the book - it was good. That's what threw me in the eye in the Coppola's image is pastel colors plus typical beauty actresses. It also could be felt while reading the book. Warm pastel colors and small-town idyll is just a cover for what is experienced in the middle of the main characters after the death of her sister. It got to the strict upbringing by his mother. The role of the father in the education limited only to acquiesce his wife and seeing his own children fall into ever deeper ruin. The girls were in puberty. They wanted to know the boys, dating or just hanging out with their peers. However, we do not get answers as to why so and not otherwise own mother treated her daughter. Perhaps suicide Cecilia was a clear sign of their parents - give us freedom, we want to live and meet. Since then, they were only bound to each other. The girls were not able to cope with the harsh upbringing and the death of one of the sisters. And it's all been told by their neighbors. Boys who are fascinated by the mysterious aura of the sisters preview them.
Sophia Coppola, reżyserka
Po przeczytaniu czy obejrzeniu filmu pozostaje pewien niepokój. W głowie kłębi się multum pytań. Czy tak musiało się stać? Czy nikt nie mógł z sąsiadów pomóc? Może Wy, drodzy czytelnicy, znajdziecie odpowiedzi na te pytania po przeczytaniu książki bądź obejrzeniu filmu. Ze swojej strony, gorąco polecam !
After reading and watching the film remains a concern. The head of curls a plethora of questions. Does it have to happen? Is one of the neighbors could not help? Perhaps you, dear readers, you'll find answers to these questions after reading a book or watching a movie. For my part, I highly recommend it !

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

#header-inner {text-align: center;}